Pravidlá hlasovania

Prvý televízny večer

V prvom kole môžu diváci prostredníctvom internetu a hlasovacích kupónov umiestnených v tlači nominovať svoju najobľúbenejšiu knihu.

  • Súťaže sa môže zúčastniť beletria - romány, knihy poviedok a noviel. Do kvalifikácie nebudú zaradené knihy poézie, divadelné hry, odborná literatúra, z hlasovania je vyňatá Biblia a iné náboženské texty.
  • Autorom knihy môže byť ktorýkoľvek autor z ľubovoľnej krajiny, podmienkou účasti je len fakt, že kniha bola preložená do slovenčiny. Ak divák omylom označí len autora, hlas bude vyhodnotený ako neplatný.
  • Obdobie, z ktorého má dielo pochádzať, nie je nijako obmedzené.
  • Diváci môžu nominovať len jednu samostatnú knihu, to znamená, že v prípade súborov kníh je nutné vybrať si jednu konkrétnu. ( Aj v prípade , že viacdielny súbor kníh bol mimoriadne vydaný v jednom zväzku, je nutné označiť konkrétnu knihu zo súboru). Ak divák omylom nominuje celý súbor kníh, jeho hlas bude pripočítaný knihe, ktorá bude mať z celej sady najvyššie hodnotenie.
  • Každému titulu sa budú hlasy priebežne pripočítavať, to znamená, že kniha bude mať na svojom konte všetky hlasy, ktoré dostala počas celej kampane.

Nominácie kníh možno posielať od nedele 25.apríla 2010, kedy bude súťaž oficiálne odštartovaná na obrazovke Dvojky STV do 24 hodiny nedele 9. mája 2010. Nominácie prijaté po tomto termíne budú neplatné.

 

Druhý televízny večer

NAJ 100 nominovaných kníh bez udania poradia vyhlási usporiadateľ súťaže v relácii MOJA NAJ KNIHA v nedeľu 23. mája 2010 na Dvojke. Zoznam kníh bude v abecednom poradí uvedený na webovej stránke www.mojanajkniha.sk

 

V tento večer bude odštartované druhé kolo hlasovania , v ktorom si budú diváci vyberať najobľúbenejšiu knihu z nominovanej NAJ 100-ky, opäť prostredníctvom internetu a hlasovacích kupónov. Druhé kolo hlasovania o NAJ 25 bude ukončené v nedeľu 6.6. 2010 o 24.00 hodine.

 

Z divákov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  zapojili do hlasovania o NAJ 100 budú pod dohľadom notára vyžrebovaní traja, ktorí získajú kolekcie kníh vydavateľstva Ikar, každá kolekcia bude v hodnote 335 eur.

 

Tretí televízny večer

V  nedeľu 20. 6. 2010  usporiadateľ  vyhlási  NAJ 25 obľúbených kníh bez udania poradia. Zoznam kníh v abecednom poradí bude uverejnený na webovej stránke.

 

Súčasne bude spustené tretie kolo hlasovania. V tomto kole si môžu diváci vyberať spomedzi vyhlásených 25 kníh svoju najmilšiu. Súčasne bude spustené hlasovanie aj formou SMS.  Hlasovanie o NAJ 10 končí v nedeľu 1. 8. 2010 o 24.00 hodine.

 

Z divákov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  zapojili do hlasovania o NAJ 25, budú pod dohľadom notára vyžrebovaní piati, ktorí získajú ceny podľa nasledujúcich pravidiel :                                                        1. 1.cena: kolekcia kníh  vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

2. cena:  kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

3. cena : kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

4. cena : poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Panta Rhei v celkovej hodnote 238 Eur

5. cena : kolekcia kníh  vydavateľstva Evita v hodnote 100 Eur

 

Počas letných prázdnin budú prebiehať podporné akcie na celom území SR s cieľom priebežne motivovať k čítaniu a pripomínať veľké finálové jesenné večery.

 

Štvrtý televízny večer

24. 9. 2010 bude vyhlásených NAJ 10 slovenských kníh bez udania poradia.  (Medzi NAJ 10 nesmie mať jeden autor viac ako jednu knihu. Ak k takémuto prípadu dôjde, bude kniha s nižším počtom hlasov presunutá na priečku 11 a kniha z tejto priečky sa automaticky posúva do NAJ 10.).

 

Z divákov, ktorí sa zapojili do hlasovania o NAJ 10 prostredníctvom internetu a hlasovacích lístkov, budú pod  dohľadom notára vyžrebovaní šiesti, ktorí získajú ceny podľa nasledujúcich pravidiel:

1.cena: kolekcia kníh  vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

2.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

3.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

4.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Tatran v hodnote 222 Eur

5.cena: poukážky na nákup kníh v kníhkupectvách Panta Rhei v hodnote 198 Eur

6.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Evita v hodnote 100  Eur

 

Pri rozhodovaní, ktorá z NAJ 10 kníh je tá pravá, pomôžu divákom dokumenty o najlepších knihách odvysielané po dvojiciach počas nasledujúcich 5 nedeľných večerov – od 3.10.2010 do 31.10.2010 na obrazovke STV.

 

Hlasovanie prostredníctvom sms bude prebiehať podľa samostatného štatútu, zverejneného a platného od  20.6. 2010. Hlasovanie prostredníctvom internetu a hlasovacích kupónov bude definitívne ukončené 30.10. 2010 o 24.00 hodine. Hlasy doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Piaty televízny večer – FINÁLE

V priebehu finálového večera MOJA NAJ KNIHA, dňa 5.11.2010, končí SMS hlasovanie pokynom moderátorov a po celkovom sčítaní všetkých hlasov a odsúhlasení prizvaným notárskym dohľadom bude vyhlásená NAJ KNIHA divákov STV.

 

Z divákov, ktorí sa zapojili do hlasovania o Moju naj knihu budú pod notárskym dohľadom vyžrebovaní šiesti, ktorí získajú ceny podľa nasledujúcich pravidiel:

 

1.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

2.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

3.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Ikar v hodnote 335 Eur

4.cena: kolekcia kníh  vydavateľstva Tatran v hodnote 222 Eur

5.cena: poukážka na nákup DVD v sieti  Gorila v hodnote 150 Eur

6.cena: kolekcia kníh vydavateľstva Evita v hodnote 100 Eur

 

Pravidlá hlasovania cez SMS

Od 20.6.2010 po odvysielaní relácie Moja naj kniha na okruhu Dvojka o 20:00 hod., kde bude odkomunikovaná výzva na sms hlasovanie, budú mať diváci možnosť hlasovať za 25 naj kníh s
prideleným poradovým číslom od 1 do 25
.

Možnosť hlasovať majú diváci od ukončenia relácie až do 1.8.2010 23:59. Hlasovanie bude po tomto termíne ukončené a bude zostavený zoznam 10 naj kníh. Od 24.9. po odvysielaní ďalšieho priameho prenosu relácie Moja naj kniha na okruhu  Dvojka o 20:00 hod. budú mať diváci možnosť hlasovať za 10 naj kníh s prideleným poradovým číslom od 1 do 10. Možnosť hlasovať majú diváci od ukončenia relácie až do 5.11.2010, kedy bude hlasovanie zastavené počas priameho prenosu.

Zo všetkých divákov, ktorí sa zapoja do sms hlasovania bude počas finálového programu Moja naj kniha vysielaného na okruhu Dvojka v termíne 5.11.2010 pod dohľadom notára vyžrebovaný výherca zájazdu podľa vlastného výberu v hodnote 1.300 EUR od Slovenskej televízie.

Žrebovanie prebieha pomocou žrebovacieho softwaru, ktorý funguje na princípe náhodného generovania čísiel. Výherca bude počas relácie obratom po vyžrebovaní telefonicky kontaktovaný. Ak sa s ním kompetentným osobám nepodarí telefonicky spojiť do 5 minút, stráca nárok na výhru a pod dohľadom notára bude vyžrebovaný ďalší výherca.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v ankete vo forme vyplneného hlasovacieho lístka vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami projektu NAJ 100 kníh. Účasťou v ankete vyjadruje každý účastník svoj súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Súhlas sa udeľuje organizátorovi projektu, ktorý je oprávnený spracovať osobné údaje účastníka ankety najmä na účely realizácie projektu NAJ 100 kníh, jeho prezentácie, vyhodnotenia ankety, použitia v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach organizátora a rozposielania výhier, a to až do odvolania súhlasu.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený dobrovoľne a možno ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou doporučeného listu odvolať. Súhlas v uvedenom rozsahu a za uvedených podmienok udeľuje účastník aj vo vzťahu k ním poskytnutým údajom nemajúcim charakter osobného údaja.